Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

Co je meteorologie?


Počasí a podnebí patří k důležitým složkám přírodního a životního prostředí. Počasí (okamžitý stav atmosféry v určitém místě a čase) je ze všech jeho složek nejproměnlivější, podnebí (dlouholetý režim počasí na určitém místě) je ze všech přírodních složek nejvýznamnější. Počasí a podnebí člověka neustále obklopují. V různé míře působily a působí na lidskou činnost i hospodářské poměry států a oblastí.

Zatímco podnebí ovlivňuje využitelnost krajiny, druh hospodářství a způsob života lidí, počasí vstupuje každodenně do jejich rozhodování, pocitů, usměrňuje jejich chování, podporuje jejich úsilí, nebo hatí jejich plány, protože do značné míry spolurozhoduje o výsledcích výroby, funkčnosti dopravy i o využití volného času. Pravěký člověk pochopitelně neuměl vysvětlit meteorologické jevy a viděl v nich boží vůli. Špatné počasí obvykle znamenalo hněv bohů a úklady zlých duchů, naopak pěkné počasí bylo považováno za souhlas bohů s chováním člověka.

Závislost zemědělství na povětrnostních podmínkách, ale také závislost plavby, suchozemského cestování a v neposlední řadě i vedení bitev přiměla lidi již v dávných dobách ke sledování počasí, k záznamům výrazných jevů a změn, jako jsou sucha, povodně, silné bouře vyvolávající pocity strachu z nadpřirozených sil. Postupně, s rozvojem civilizace, začalo lidstvo spojovat meteorologické jevy se zákony fyziky, Touha poznat a vysvětlit děje odehrávající se v ovzduší vedla k shromažďování pozorovaných údajů, k experimentům, zevšeobecňování poznatků a teoriím, které vytvořily základy exaktní vědy – meteorologie.

Meteorologie je věda o zemské atmosféře, o jejím složení a stavbě, vlastnostech, dějích a jevech v ní probíhajících.

Počátky pozorování dějů v atmosféře nebyly nijak organizovány a většinou se vztahovaly na stručné zápisy o průběhu počasí daného místa jen za života pozorovatele.

Aby děje a jevy probíhající v zemské atmosféře bylo možné sledovat a toto sledování a měření bylo použitelné a reprezentativní, byly za tímto účelem zřizovány meteorologické stanice. Met. stanice je místo, kde se podle dohodnutých mezinárodních, nebo vnitrostátních postupů konají meteorologická pozorování, při kterých se získávají údaje o jednom, nebo několika meteorologických prvcích a o atmosférických jevech viz met. stanice.


Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1