Meteorologická stanice Maruška
Hostýnské vrchy

 

Meteorologické stanice

V zemské atmosféře probíhají rozmanité fyzikální i chemické děje a jevy, které nepřetržitě mění její stav. Vědní obor, který se zabývá všestranným studiem těchto dějů a jevů, se nazývá meteorologie. Aby pozorování počasí bylo reprezentativní, je třeba dodržovat v pozorování určité podmínky a řád. Proto byly na různých místech naší Země vybudovány meteorologické stanice. Meteorologické stanice jsou hlavními prostředky světového pozorovacího systému, sloužícího k získávání met. dat v celosvětovém měřítku. Znalost met. dat umožňuje stanovit diagnózu počasí, která je základem k sestavení předpovědi počasí. Tato data také slouží jako podklady pro vědecké zpracování klimatických poměrů na celém světě, pro nejrůznější obory hospodářského života, jako je např. zemědělství, lesnictví, technické obory, pozemní a letecká doprava, energetika, pojišťovnictví, atd. Práce na met. stanicích spočívá v soustavném sledování počasí a jeho změn. Aby data z jednotlivých klimatologických met. stanic byla mezi sebou srovnatelná, tak se pořizují ve stejnou denní dobu v tzv. klimatologických termínech 07, 14, 21 hod. místního středního slunečního času. U synoptických stanic se měří každou hodinu nepřetržitě 24 hod. denně.

Meteorologické stanice dělíme do tří základních druhů. Jsou to synoptické stanice, klimatologické stanice a srážkoměrné stanice.

 

Synoptická meteorologická stanice na Lysé hoře v Beskydech (1324m).

Synoptické stanice jsou obsluhovány zaměstnanci Českého hydrometeorologického ústavu. Pozorovací program těchto stanic je nejrozsáhlejší a měření met. prvků se provádí nepřetržitě v hodinových intervalech. Na těchto stanicích se měří a pozoruje prakticky vše, co s průběhem počasí a ději v atmosféře souvisí. Každou hodinu se pomocí PC odesílají data obsahující teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu, teplotu rosného bodu, tlak vzduchu, směr a rychlost větru, teploty půdy, stav počasí, průběh počasí, množství oblačnosti, druhy vyskytujících se oblaků, výška základny oblaků, množství a druh srážek a výskyt všech met. jevů přímo do meteorologického centra v Praze Komořanech. Zde se z těchto dat příchozích jak ze stanic v ČR, ale i v rámci mezinárodní spolupráce příchozích i ze stanic okolních států vytvářejí synoptické mapy aktuálního stavu počasí a pomocí PC a zkušeností meteorologů synoptiků se dále tvoří předpověď počasí pro nejbližší hodiny a dny, kterou můžeme sledovat například večer v televizi. Díky stále čerstvým a aktuálním informacím o počasí jsou tyto stanice v mezinárodní síti met. stanic nejdůležitější.

Klimatologické stanice jsou obsluhovány dobrovolnými spolupracovníky ČHMÚ. Pozorovatel stanice průběžně sleduje a zaznamenává meteorologické jevy, jejich druh, intenzitu a časový výskyt. Měření a pozorování všech základních met. prvků se provádí třikrát denně v klimatologických termínech 07, 14, 21 hod. SEČ (Středoevropský čas). Kromě toho stanice měří množství spadlých srážek, výšku sněhové pokrývky a její vodní hodnotu. Tyto stanice ještě dělíme na stanice manuální a stanice automatické. Na manuálních stanicích se veškeré měření provádí ručně pozorovatelem, který změřené hodnoty následně vkládá do PC.

 

 

Odečítání hodnot z přístrojů v met. budce pozorovatelem.

Na stanicích automatických jsou veškeré měřitelné hodnoty pomocí elektronických čidel změřeny a uloženy v PC automaticky, pozorovatel do PC vkládá pouze neměřitelné hodnoty z vizuálního pozorování atmosférických jevů.

Posledním druhem met. stanic jsou stanice srážkoměrné, které jsou také obsluhovány dobrovolnými spolupracovníky ČHMÚ. Pozorovatel stanice průběžně sleduje a zaznamenává met. jevy, jejich druh a intenzitu a časový výskyt a samozřejmě množství spadlých srážek, výšky sněhové pokrývky a její vodní hodnoty v klimatologickém termínu 07 hod. SEČ.

 

Při zakládání met. stanic se musí dbát především na zajištění jejich dlouhodobé činnosti a reprezentativnosti stanice pro její široké okolí. Proto se nové stanice budují na volném prostranství, kde nestíní měrný pozemek stanice vysoké domy a stromy v okolí. Bohužel růst měst a vesnic i takto vybudované stanice před padesáti léty dnes zcela pohltily a stanice, které byly v minulosti budovány na odlehlých místech jsou dnes téměř v centru zástavby, např. Vsetín, Val. Meziříčí, Praha Libuš, atd. Přesto stanice ve sledování počasí pokračují, protože zejména pro klimatologii jsou nejcenější informace z dlouhé pozorovací řady na daném místě a čím je pozorování delší, tím jsou data zajímavější. Z těchto dlouhodobých informací klimatologové sledují a předvídají klimatické změny podnebí daného místa a jeho blízkého okolí a můžou sledovat dlouhodobé změny teplot vzduchu, množství srážek a dalších met.jevů. Vlastní měření met. prvků na met. stanicích se provádí buď ručně, nebo pomocí elektronických čidel automaticky. Na stanici s manuálním provozem pozorovatel třikrát denně měří okamžitou teplotu vzduchu, max. teplotu vzduchu, min. teplotu vzduchu a vlhkost vzduchu. Tyto hodnoty odečítá z přístrojů umístěných v meteorologické budce umístěné na měrném pozemku ve výšce 2 m nad zemí. Met. budka je bílá skřínka s dvojitými žaluziovými stěnami, dvojitou střechou a drátěným dnem. Žaluziové stěny budky a drátěné dno zajišťují dokonalé větrání vnitřního prostoru budky a bílý nátěr budky odráží sluneční záření a proto nedochází k ohřevu budky vlivem slunečního záření.Dvířka budky musí být orientována na sever, aby nedošlo při odečítání hodnot k přímému slunečnímu ozáření přístrojů v budce.

 

 

 

 

 Přístroje v met. budce: zleva svisle suchý teploměr, vlhký teploměr, vlasový vlhkoměr, vodorovně maximální teploměr, pod ním minimální teploměr, vpředu vlevo termograf, vpravo hygrograf.

Dále pak změří srážky zachycené ve srážkoměru, v zimním období výšku nově napadlého sněhu a celkovou výšku sněhové pokrývky, změří směr a rychlost větru pomocí větroměrného přístroje anemoindikátoru, sluneční svit pomocí slunoměru, tlak vzduchu a teplotu půdy. Pokud je met. stanice automatická, tak veškeré tyto hodnoty automatická stanice zaznamenává sama. Jak pro stanici manuální, tak automatickou musí pozorovatel zaznamenat množství oblačnosti, stav počasí a půdy a všechny met. jevy (mlha, rosa, námraza, jinovatka, bouřky atd.). Všechny naměřené hodnoty a pozorované jevy se zpracovávají a vkládají do PC a odtud se jednou měsíčně posílají do centra ČHMÚ. Jestliže je stanice automatická, tak se naměřené hodnoty zasílají přes PC jednou denně do centra ČHMÚ po klimatologickém termínu v 07 hod. ráno.

 

Automatická meteorologická stanice.

 

Práce meteorologů – pozorovatelů je nejenom velice důležitá, ale také namáhavá a vyžaduje od pozorovatele, přesnost, zodpovědnost a také dobrou znalost a orientaci ve fyzikálních dějích v atmosféře. Veškeré neměřitelné met. prvky a jevy, jejich definice a vyhodnocení závisí jen na znalostí a zkušeností pozorovatele a jakákoliv chyba a nepřesnost může zkreslit další vyhodnocení dané povětrnostní situace.

Powered by SWEAL - Simple Web Engine for All Lubbers ;-) ver. 1.1